Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
 • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

powiat koszaliński

województwo zachodniopomorskie

 

tel. +48 94 3188329; +48 94 3188351

fax. +48 94 3188387

 

NIP 669-10-14-633

REGON 000529120

TERYT 3209063

 

Rachunek bieżący:
Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

Budynek Urzędu Miejskiego w Polanowie

Adres skrytki ePUAP:
/wl6adi161y/skrytka

Adres e-mail:
um@polanow.eu

WAŻNE INFORMACJE

Budżet Obywatelski 2017

Burmistrz Polanowa zaprasza Mieszkańców miasta i gminy Polanów do zgłaszania projektów (zadań) przewidzianych do realizacji w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Polanowie  w terminie do dnia  30 czerwca 2016r. Pula środków przeznaczona na realizację zgłoszonych i wybranych w drodze konsultacji społecznych projektów wynosi łącznie 100.000 zł, z następującym podziałem:
Projekty realizowane na terenie miasta Polanowa:
a)     Duże projekty  - 30.000 zł
b)     Małe projekty  -10.000 zł
Projekty realizowane na terenie gminy Polanów:
a)     Duże Projekty  - 50.000 zł
b)     Małe Projekty - 10.000 zł
Prawo zgłaszania projektów (zadań ) do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r.  mają mieszkańcy miasta i gminy Polanów, których projekt zostanie zgłoszony na odpowiednim formularzu oraz zostanie poparty podpisami 15 mieszkańców miasta i gminy Polanów.

Więcej informacji na stronie Budżetu Obywatelskiego Gminy Polanów

2016-05-04
NABÓR WNIOSKÓW USUWANIE AZBESTU NA ROK 2016

Urząd Miejski w Polanowie informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się  o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu. Dofinansowanie obejmuje demontaż odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję dopłaty do nowego pokrycia dachowego. Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2016 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 31.03. 2016 r.                                            

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa ul. Wolności 4, 76-010 Polanów pok. nr 14, tel. (94) 34 80 783 bądź pobrać BIP. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność / współwłasność nieruchomości np. akt własności, wypis z rejestru gruntów.

2016-02-26
UWAGA - ZMIANY W PODATKACH NA 2016 ROK

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych. Dla osób fizycznych: IN-1, IR-1, IL-1. Dla osób prawnych: DN-1, DR-1, DL-1

2015-12-10
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją gruntów

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 roku poz. 520) na terenie Gminy Polanów została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją gruntów, która spowodowała istotne zmiany w oznaczeniach i w powierzchniach gruntów.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Koszalinie, dane z modernizacji stały się danymi ewidencji gruntów i budynków z dniem 8 sierpnia 2015 roku i z tym dniem zostały ujawnione w bazie danych prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego. Informacja o tym została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod pozycją 3317. Właściciele (podatnicy) nie otrzymują zawiadomień o wprowadzonych  zmianach w ewidencji.

W związku z powyższym, dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią  dla Organu Podatkowego tj. Burmistrza Polanowa, podstawę wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i mają wpływ na zastosowanie określonych stawek podatku począwszy od 01.09.2015 roku.

Wobec powyższego wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13.

2015-12-10
Nowy serwis BIP

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie informujemy, że nie wszystkie materiały zostały przeniesione do nowej wersji serwisu. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie.

Archiwalna wesja BIP-u dostępna jest pod adresem http://www.bip2.polanow.pl.

2015-04-28
 • NOWOŚCI W BIP
 • PRZETARGI
 • UCHWAŁY RADY
Ostatnia zmiana/aktualizacja BIP: 2016-05-25 12:27:52
 • data publikacji: 2016-05-25 12:27:52
 • Załącznik do przetargu:
  Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg wraz z wykonaniem chodników i zjazdów w Polanowie, Jacinkach i Nacławiu
  załącznik do przetargu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  data publikacji: 2016-05-24 10:17:46
 • Załącznik do dokumentu:
  Strategia Rozwoju Gminy Polanów na lata 2015-2025
  Projekt strategii z Raportem z procesu konsultacji społecznych
  data publikacji: 2016-05-23 14:37:15
 • Załącznik do dokumentu:
  Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów
  Postanowienie
  data publikacji: 2016-05-20 14:05:53
 • data publikacji: 2016-05-20 14:03:52
 • Załącznik do przetargu:
  Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i obsługę kotłowni zakładowej przy ul. Stawnej 2 oraz kotłowni osiedlowej przy ul. Młyńskiej w Polanowie
  załącznik do przetargu Odpowiedzi na zapytania
  data publikacji: 2016-05-20 13:58:03
 • Załącznik do dokumentu:
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
  data publikacji: 2016-05-19 13:34:27
 • Załącznik do dokumentu:
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica
  Postanowienie
  data publikacji: 2016-05-19 13:32:23
 • Załącznik do dokumentu:
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica
  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  data publikacji: 2016-05-19 13:29:11
 • Załącznik do dokumentu:
  Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
  data publikacji: 2016-05-19 13:24:42
 • Załącznik do przetargu:
  Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg wraz z wykonaniem chodników i zjazdów w Polanowie, Jacinkach i Nacławiu
  załącznik do przetargu Odpowiedzi na zapytania nr 1
  data publikacji: 2016-05-17 14:55:28
 • Załącznik do przetargu:
  Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i obsługę kotłowni zakładowej przy ul. Stawnej 2 oraz kotłowni osiedlowej przy ul. Młyńskiej w Polanowie
  załącznik do przetargu Załączniki
  data publikacji: 2016-05-17 05:37:28
 • Załącznik do przetargu:
  Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i obsługę kotłowni zakładowej przy ul. Stawnej 2 oraz kotłowni osiedlowej przy ul. Młyńskiej w Polanowie
  załącznik do przetargu SIWZ
  data publikacji: 2016-05-17 05:36:23
 • Załącznik do przetargu:
  Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i obsługę kotłowni zakładowej przy ul. Stawnej 2 oraz kotłowni osiedlowej przy ul. Młyńskiej w Polanowie
  załącznik do przetargu Ogloszenie
  data publikacji: 2016-05-17 05:25:34
 • data publikacji: 2016-05-17 05:24:44
 • Załącznik do przetargu:
  Gmina Polanów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Centrum Przesiadkowego w Polanowie oraz drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka
  załącznik do przetargu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  data publikacji: 2016-05-13 14:56:46
 • Załącznik do przetargu:
  Gmina Polanów zaprasza do składania ofert na dostawę elementów systemu informacji wizualnej
  załącznik do przetargu Formularz ofertowy
  data publikacji: 2016-05-12 10:28:42
 • Załącznik do przetargu:
  Gmina Polanów zaprasza do składania ofert na dostawę elementów systemu informacji wizualnej
  załącznik do przetargu Opis przedmiotu zamówienia
  data publikacji: 2016-05-12 10:28:12
 • Załącznik do przetargu:
  Gmina Polanów zaprasza do składania ofert na dostawę elementów systemu informacji wizualnej
  załącznik do przetargu Zapytanie ofertowe
  data publikacji: 2016-05-12 10:26:59
do góry strony