Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

202049

Urząd Miejski

68851

Rada Miejska

62172

Burmistrz

61652

Skrzynka podawcza

61240

Obwieszczenia, zawiadomienia

33560

Katalog usług - poradniki dla interesantów

33242

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

32704

Urząd Miejski w Polanowie

28810

Nabór na wolne stanowiska

28709

Sołectwa

28422

Gospodarka odpadami

27120

Środowisko

26510

Zagospodarowanie przestrzenne

26375

Gmina Polanów

26202

Budżet Gminy

25936

Kierownictwo Urzędu

25573

Uchwały Rady Miejskiej

25488

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

24903

Organizacje pozarządowe

24544

Godziny pracy

23757

Konta bankowe

23469

Program Rodzina 500 plus

23425

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23223

Regulamin organizacyjny

23182

Dotacje celowe

23018

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22553

Statut Gminy Polanów

21844

Oświadczenia majątkowe

17243

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

10593

Bezdomne zwierzęta

10435

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

10115

Konsultacje społeczne

9836

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

8992

Żydowo

8745

Nacław

8418

Cetuń

8382

Kościernica

8379

Bożenice

8342

Gołogóra

8296

Jacinki

8279

Świerczyna

8258

Bukowo

8245

Krytno

8243

Domachowo

8226

Dadzewo

8223

Garbno

8220

Rzeczyca Wielka

8209

Rosocha

8192

Chocimino

8188

Rekowo

8183

Powidz

8162

Karsinka

8149

Wietrzno

8133

Krąg

8132

Buszyno

8115

Kępiny

8111

Wykaz z dnia 08.05.2015

8098

Warblewo

8083

Sowinko

8080

Wielin

8067

Wykaz z dnia 25.03.2015

8033

Stary Żelibórz

8029

Wykaz z dnia 28.04.2015

8003

Nowy Żelibórz

7973

Wykaz z dnia 25.06.2015

7695

Wykaz z dnia 27.07.2015

7682

Wykaz z dnia 16.07.2015

7674

Wykaz z dnia 18.08.2015

7623

Wykaz z dnia 21.09.2015

7601

Wykaz z dnia 16.10.2015

7589

Wykaz z dnia 16.12.2015

7479

Wykaz z dnia 08.01.2016

7458

Wykaz z dnia 29.12.2015

7407

Wykaz z dnia 22.02.2016

7375

Wykaz z dnia 11.04.2016

7218

Wykaz z dnia 26.04.2016

7215

Podatki i opłaty lokalne

6361

Burmistrz Polanowa

6098

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5532

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5531

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5428

Dzierżawa gruntów

5383

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5320

Uchwały podatkowe

5294

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5277

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

5242

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

5148

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5015

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

5010

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

5006

Wykonanie Budżetu

4977

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

4976

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

4967

Referat Finansowo - Budżetowy

4942

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4923

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

4878

Informacje ogólne

4865

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4852

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

4765

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4716

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4659

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4654

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

4643

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4614

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4566

Skład Rady

4380

Podstawy prawne

4380

Sprawozdawczość

4315

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4281

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4269

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4252

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4249

Wieloletnia prognoza finansowa

4238

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4237

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4186

Wykaz z dnia 10.05.2016

4183

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4169

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4124

Wykaz z dnia 25.05.2016

4110

Wykaz z dnia 10.08.2016

4110

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

4101

Wykaz z dnia 06.07.2016

4094

Informacje ogólne - dane teleadresowe

4093

Materiały planistyczne

4091

Wykaz z dnia 15.07.2016

4086

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

4079

Podmioty odbierające odpady komunalne

4057

Skarbnik Gminy Polanów

4052

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

4050

Opłata targowa

4050

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

4031

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

4020

Wykaz z dnia 14.10.2016

4012

Wykaz z dnia 12.12.2016

4007

Wykaz z dnia 02.11.2016

3996

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

3994

Wykaz z dnia 23.11.2016

3988

Wykaz z dnia 19.09.2016

3981

Wykaz z dnia 07.12.2016

3980

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

3977

Jednostki organizacyjne Gminy

3872

Sekretarz Gminy Polanów

3851

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3844

Z-ca Burmistrza Polanowa

3840

Wykaz z dnia 14.03.2017

3840

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3833

Wykaz z dnia 20.04.2017

3831

Wykaz z dnia 13.03.2017

3828

Wykaz z dnia 27.04.2017

3798

Wykaz z dnia 01.06.2017

3796

Wykaz z dnia 10.05.2017

3783

Wykaz z dnia 19.04.2017

3777

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3734

Wykaz z dnia 23.06.2017

3724

Informacje ogólne

3628

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3622

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3580

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3516

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3510

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3507

Adres skrytki ePUAP

3429

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3428

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3424

Kadencja 2014-2018

3399

Komisje Rady

3262

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3250

Organizacja zgromadzeń

3173

Dyżur Przewodniczącego Rady

3050

Wybory Ławników

2904

Kompetencje Rady Miejskiej

2899

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2853

Decyzja o warunkach zabudowy

2182

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

2180

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018

2161

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

2081

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

2021

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

1954

Budżet Obywatelski

1952

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

1951

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

1942

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

1942

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

1927

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1910

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1882

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

1881

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1880

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1793

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1758

Dokumenty do pobrania

1739

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1726

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1682

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1670

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1665

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1658

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1655

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1643

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1633

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1631

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1629

Urząd Stanu Cywilnego

1624

Dokumenty do pobrania

1447

Skargi i wnioski

1258

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1170

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

1132

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

1058

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

877

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015

876

Oświadczenia majątkowe

857

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

767

Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015

754

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

751

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

689

Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Polanowa z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

571

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

525

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

515

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

502

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

497

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

454

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

442

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

434

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

424

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

423

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

422

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250)

421

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

420

Uchwały RIO - lata ubiegłe

402

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

383

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

380

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

378

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

375

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

364

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

362

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

337

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

336

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

336

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

333

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

332

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

331

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

330

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

328

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

327

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

326

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

323

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

323

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

318

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

318

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

307

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

306

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

299

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

298

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

294

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

293

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

292

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

292

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

288

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

281

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

279

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

275

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

264

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

264

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

260

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

257

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

255

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

254

Sygnały alarmowe

253

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

251

Pierwsza pomoc

245

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

244

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

243

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

238

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

237

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

236

Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1

235

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

234

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

234

Wzór karty ewakuacji

231

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

227

ePUAP - Katalog spraw

220

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2

217

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

217

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

206

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

201

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

198

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

197

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

196

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2

192

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

192

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

191

Wykaz z dnia 07.07.2017

187

Wykaz z dnia 04.07.2017

182

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

181

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

177

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

170

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

170

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

168

Konsultacje społeczne

167

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

166

Procedura

162

Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów

159

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

155

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

153

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

151

Wykaz z dnia 17.07.2017

146

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

144

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

141

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

140

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

137

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

133

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

132

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

129

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

129

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

128

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

126

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

125

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

122

Ogłoszenia

121

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

120

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

119

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych

116

Kalendarz wyborczy

114

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

113

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

111

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku

110

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

108

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

107

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

106

Wykaz z dnia 01.09.2017

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Wykaz z dnia 26.09.2017

104

Wykaz z dnia 09.10.2017

104

Kalendarz czynności

102

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Wykaz z dnia 22.09.2017

100

Wykaz z dnia 04.12.2017

99

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

97

Wykaz z dnia 08.09.2017

95

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

93

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

92

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

91

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

90

Wykaz z dnia 18.09.2017

90

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

88

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

87

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

87

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

87

Wykaz z dnia 10.01.2018

85

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

84

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Wykaz z dnia 24.10.2017

83

Wykaz z dnia 15.11.2017

82

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

81

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

81

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

80

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Rejestry

80

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

78

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

77

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

77

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

77

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

75

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

74

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

73

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

72

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

72

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

69

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

69

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów

68

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

67

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

65

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

62

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji

61

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

60

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

59

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

58

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

58

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

58

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

58

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

58

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

57

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

55

Wykaz z dnia 22.11.2016

54

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

54

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

54

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

53

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

53

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

52

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V

52

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

50

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

48

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Porady prawne

46

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów

43

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI

42

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII

42

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów

42

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

39

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Nieodpłatna pomoc prawna

36

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz

34

Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów

33

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

32

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

30

Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II

29

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych na 2018 rok

29

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku

28

Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.

27

Zarządzenie nr 4/18 Burmistrza Polanowa z dnia 05.01.2018r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie”

23

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

21

Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

19

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.

18

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3

17

metadane dokumentu metadane
do góry strony