Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

173016

Urząd Miejski

67343

Rada Miejska

61454

Burmistrz

60995

Skrzynka podawcza

60601

Katalog usług - poradniki dla interesantów

32709

Obwieszczenia, zawiadomienia

32655

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

31130

Urząd Miejski w Polanowie

28178

Sołectwa

27940

Nabór na wolne stanowiska

27612

Gospodarka odpadami

26394

Środowisko

26314

Zagospodarowanie przestrzenne

25785

Gmina Polanów

25776

Budżet Gminy

25561

Kierownictwo Urzędu

25267

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

24304

Organizacje pozarządowe

24280

Godziny pracy

23509

Konta bankowe

23286

Program Rodzina 500 plus

23247

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

23036

Regulamin organizacyjny

23024

Dotacje celowe

22858

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22285

Uchwały Rady Miejskiej

22076

Statut Gminy Polanów

21682

Oświadczenia majątkowe

15337

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

10220

Bezdomne zwierzęta

10215

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

9940

Konsultacje społeczne

9679

Żydowo

8545

Nacław

8238

Kościernica

8235

Cetuń

8220

Bożenice

8184

Gołogóra

8151

Świerczyna

8130

Krytno

8122

Jacinki

8115

Bukowo

8101

Chocimino

8092

Dadzewo

8084

Domachowo

8083

Garbno

8061

Rosocha

8060

Powidz

8052

Rzeczyca Wielka

8043

Rekowo

8035

Wietrzno

8023

Karsinka

8014

Kępiny

8010

Buszyno

7992

Krąg

7983

Sowinko

7974

Wielin

7970

Wykaz z dnia 08.05.2015

7969

Warblewo

7960

Wykaz z dnia 25.03.2015

7921

Wykaz z dnia 28.04.2015

7914

Stary Żelibórz

7913

Nowy Żelibórz

7904

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

7792

Wykaz z dnia 25.06.2015

7610

Wykaz z dnia 27.07.2015

7601

Wykaz z dnia 16.07.2015

7581

Wykaz z dnia 18.08.2015

7545

Wykaz z dnia 21.09.2015

7509

Wykaz z dnia 16.10.2015

7508

Wykaz z dnia 16.12.2015

7401

Wykaz z dnia 08.01.2016

7382

Wykaz z dnia 29.12.2015

7326

Wykaz z dnia 22.02.2016

7284

Wykaz z dnia 26.04.2016

7142

Wykaz z dnia 11.04.2016

7136

Podatki i opłaty lokalne

6014

Burmistrz Polanowa

5709

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5451

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5442

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5327

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5242

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5183

Dzierżawa gruntów

5037

Uchwały podatkowe

4982

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

4960

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

4928

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

4921

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

4892

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

4890

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

4866

Wykonanie Budżetu

4837

Referat Finansowo - Budżetowy

4832

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4809

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4774

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

4744

Informacje ogólne

4685

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

4658

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4597

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4583

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

4543

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4513

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4499

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4356

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

4282

Podstawy prawne

4280

Sprawozdawczość

4225

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4205

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4192

Skład Rady

4175

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4161

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4160

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4158

Wieloletnia prognoza finansowa

4114

Wykaz z dnia 10.05.2016

4106

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4100

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4092

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4045

Wykaz z dnia 25.05.2016

4033

Wykaz z dnia 15.07.2016

4008

Wykaz z dnia 06.07.2016

4003

Wykaz z dnia 10.08.2016

4003

Materiały planistyczne

4002

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

3979

Informacje ogólne - dane teleadresowe

3971

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

3970

Opłata targowa

3962

Wykaz z dnia 19.09.2016

3947

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

3944

Podmioty odbierające odpady komunalne

3938

Wykaz z dnia 12.12.2016

3929

Wykaz z dnia 14.10.2016

3925

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

3922

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

3913

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

3907

Wykaz z dnia 07.12.2016

3903

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

3898

Wykaz z dnia 02.11.2016

3897

Wykaz z dnia 23.11.2016

3896

Skarbnik Gminy Polanów

3841

Wykaz z dnia 14.03.2017

3804

Wykaz z dnia 13.03.2017

3792

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3762

Wykaz z dnia 20.04.2017

3753

Wykaz z dnia 27.04.2017

3743

Wykaz z dnia 10.05.2017

3742

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3737

Wykaz z dnia 19.04.2017

3735

Wykaz z dnia 01.06.2017

3724

Wykaz z dnia 23.06.2017

3685

Sekretarz Gminy Polanów

3682

Z-ca Burmistrza Polanowa

3651

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3628

Jednostki organizacyjne Gminy

3567

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3554

Informacje ogólne

3540

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3526

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3433

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3432

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3429

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3344

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3342

Kadencja 2014-2018

3252

Adres skrytki ePUAP

3215

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3151

Komisje Rady

3125

Organizacja zgromadzeń

3085

Dyżur Przewodniczącego Rady

2925

Kompetencje Rady Miejskiej

2800

Wybory Ławników

2793

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2779

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA” w Polanowie

2519

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika gminy

2332

Burmistrza Polanowa ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

2223

Decyzja o warunkach zabudowy

2031

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

1998

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

1947

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

1940

Burmistrza Polanowa ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

1883

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

1871

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

1854

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

1846

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1835

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1833

Budżet Obywatelski

1832

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

1815

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

1792

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

1772

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1745

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1741

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1661

Dokumenty do pobrania

1651

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1631

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1585

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1576

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1574

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1573

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1564

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1556

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1555

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1553

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1535

Urząd Stanu Cywilnego

1507

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2017

1431

Dokumenty do pobrania

1381

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały ws. programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

1338

Skargi i wnioski

1152

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1127

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

1026

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

949

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015

821

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

815

Oświadczenia majątkowe

794

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

729

Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015

700

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

698

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

621

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

476

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

452

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

412

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

410

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz elektroniczny ePUAP

409

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

407

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

404

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

403

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

401

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250)

397

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

396

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

396

Uchwały RIO - lata ubiegłe

369

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

351

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

350

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

345

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

340

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

336

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

315

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

310

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

309

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

309

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

308

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

307

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

306

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

306

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

303

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

299

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

296

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

296

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

289

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

289

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

288

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

288

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

284

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

282

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

276

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

275

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

275

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

272

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

267

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

266

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

261

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

255

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

250

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

246

Sygnały alarmowe

240

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

239

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

238

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

237

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

233

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

232

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Miejskim w Polanowie.

230

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

227

Pierwsza pomoc

227

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

225

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

224

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

223

Zgłoszenie pobytu stałego

222

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Miejskim w Polanowie

221

Wzór karty ewakuacji

218

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

213

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

211

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

207

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

197

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

196

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

195

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

189

Zgłoszenie pobytu czasowego

184

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

182

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

182

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

182

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

181

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

179

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

175

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

171

ePUAP - Katalog spraw

170

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

164

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

154

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

154

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

153

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

151

Procedura

144

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

143

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

135

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

124

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

124

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

120

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

119

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

118

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

117

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

115

Kalendarz wyborczy

114

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Burmistrza Polanowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie

111

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

110

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

109

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

108

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

105

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

103

Kalendarz czynności

102

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Wykaz z dnia 07.07.2017

93

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

90

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

88

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Wykaz z dnia 17.07.2017

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Wykaz z dnia 04.07.2017

83

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

83

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

77

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

77

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

72

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

71

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

70

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

70

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

68

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

65

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

62

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

61

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

61

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

60

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

60

Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

59

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2017

58

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

56

Wykaz z dnia 01.09.2017

54

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów

53

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

52

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo

52

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

52

Przebudowa i remont drogi Polanów-Gilewo-Rosocha-Cetuń

50

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

50

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

48

Wykaz z dnia 26.09.2017

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów

46

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

45

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

45

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

44

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

44

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów

43

Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino

42

Wykaz z dnia 18.09.2017

42

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

40

Wykaz z dnia 08.09.2017

39

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku

38

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

37

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

37

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

37

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

36

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

36

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

33

Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów

33

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas

32

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI

31

Wykaz z dnia 09.10.2017

30

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII

29

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V

28

Wykaz z dnia 22.09.2017

28

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów

27

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

26

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki

25

Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

25

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze

22

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Polanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista do spraw administracyjno-kadrowych

20

Wykaz z dnia 22.11.2016

19

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

19

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne

17

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Polanowa z dnia 28 września 2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

16

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki

15

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

15

Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekunka dziecięcego

15

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

12

Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe

12

Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Intendent-dietetyk

12

Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista do spraw administracyjno-kadrowych

11

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów

7

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Polanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Intendent-dietetyk

6

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna

5

metadane dokumentu metadane
do góry strony