Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

133775

Urząd Miejski

41505

Rada Miejska

36687

Burmistrz

36296

Skrzynka podawcza

36144

Katalog usług - poradniki dla interesantów

21919

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

19891

Obwieszczenia, zawiadomienia

18781

Uchwały Rady Miejskiej

18042

Urząd Miejski w Polanowie

17970

Nabór na wolne stanowiska

16761

Sołectwa

16121

Gospodarka odpadami

15926

Gmina Polanów

15802

Środowisko

15705

Zagospodarowanie przestrzenne

15435

Kierownictwo Urzędu

15369

Budżet Gminy

14896

Organizacje pozarządowe

14372

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

14148

Godziny pracy

13751

Konta bankowe

13594

Program Rodzina 500 plus

13395

Regulamin organizacyjny

13305

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

13291

Dotacje celowe

13132

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

12538

Oświadczenia majątkowe

12267

Statut Gminy Polanów

11982

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

5957

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

5425

Żydowo

5335

Nacław

5145

Kościernica

5139

Bożenice

5129

Cetuń

5115

Chocimino

5083

Świerczyna

5078

Bukowo

5065

Krytno

5059

Jacinki

5056

Gołogóra

5046

Rzeczyca Wielka

5014

Dadzewo

5013

Garbno

5013

Domachowo

5001

Powidz

4993

Rosocha

4989

Wietrzno

4985

Warblewo

4980

Karsinka

4973

Buszyno

4966

Wielin

4965

Rekowo

4961

Sowinko

4953

Kępiny

4945

Krąg

4945

Nowy Żelibórz

4927

Stary Żelibórz

4907

Podatki i opłaty lokalne

4451

Burmistrz Polanowa

4295

Wykaz z dnia 08.05.2015

4175

Wykaz z dnia 25.03.2015

4163

Wykaz z dnia 28.04.2015

4158

Wykaz z dnia 25.06.2015

3864

Wykaz z dnia 27.07.2015

3853

Wykaz z dnia 16.07.2015

3831

Wykaz z dnia 18.08.2015

3792

Wykaz z dnia 21.09.2015

3768

Wykaz z dnia 16.10.2015

3754

Wykaz z dnia 16.12.2015

3660

Wykaz z dnia 08.01.2016

3637

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

3594

Wykaz z dnia 29.12.2015

3575

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

3559

Uchwały podatkowe

3548

Wykaz z dnia 22.02.2016

3526

Dzierżawa gruntów

3469

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

3460

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

3422

Wykaz z dnia 11.04.2016

3397

Wykaz z dnia 26.04.2016

3386

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

3376

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

3306

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

3288

Referat Finansowo - Budżetowy

3273

Informacje ogólne

3121

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

3110

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

3106

Skład Rady

3093

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

3085

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

3072

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

3065

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

3037

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

2989

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

2966

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

2924

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2914

Wykonanie Budżetu

2910

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

2903

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2900

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2893

Podstawy prawne

2839

Sprawozdawczość

2807

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

2785

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

2770

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2769

Skarbnik Gminy Polanów

2741

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2698

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

2670

Informacje ogólne - dane teleadresowe

2661

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

2661

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

2661

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2660

Wieloletnia prognoza finansowa

2652

Sekretarz Gminy Polanów

2632

Z-ca Burmistrza Polanowa

2629

Podmioty odbierające odpady komunalne

2613

Opłata targowa

2613

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

2599

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

2587

Materiały planistyczne

2583

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

2558

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

2504

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

2491

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

2491

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

2474

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

2460

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

2458

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

2400

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

2384

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

2371

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

2366

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

2339

Jednostki organizacyjne Gminy

2331

Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Polanowa z dnia 09 czerwca 2015r.

2314

Informacje ogólne

2309

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

2298

Adres skrytki ePUAP

2289

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

2245

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

2243

Kadencja 2014-2018

2239

Komisje Rady

2190

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

2176

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

2167

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

2081

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

2080

Dyżur Przewodniczącego Rady

2016

Organizacja zgromadzeń

1905

Kompetencje Rady Miejskiej

1893

Wybory Ławników

1887

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1600

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1495

Dokumenty do pobrania

1139

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

932

Dokumenty do pobrania

926

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

829

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015

761

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

741

Oświadczenia majątkowe

678

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA” w Polanowie

655

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

641

Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015

640

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

592

Urząd Miejski w Polanowie ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

568

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

566

Bezdomne zwierzęta

453

Burmistrza Polanowa ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

402

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

396

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

396

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

377

Decyzja o warunkach zabudowy

373

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

367

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

365

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz elektroniczny ePUAP

357

Wykaz z dnia 10.05.2016

353

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

344

Budżet Obywatelski

335

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

327

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

325

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250)

324

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

320

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

314

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

310

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

308

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

308

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

299

Wykaz z dnia 25.05.2016

295

Uchwały RIO - lata ubiegłe

295

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

293

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

282

Wykaz z dnia 15.07.2016

267

Wykaz z dnia 10.08.2016

266

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

264

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

262

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

261

Wykaz z dnia 06.07.2016

254

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

253

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

252

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

252

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

251

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

250

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

249

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

249

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

249

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

248

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

240

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

237

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

237

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

236

Burmistrza Polanowa ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

235

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

234

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

234

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

233

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

231

Wykaz z dnia 19.09.2016

229

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

228

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

227

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

224

Skargi i wnioski

224

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

222

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

221

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

220

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

219

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

217

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

216

Sygnały alarmowe

215

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

212

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

211

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

210

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

201

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

201

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

201

Pierwsza pomoc

200

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

195

Zgłoszenie pobytu stałego

191

Wzór karty ewakuacji

191

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

190

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

188

Wykaz z dnia 12.12.2016

184

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

181

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

180

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

179

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

178

Wykaz z dnia 14.10.2016

177

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

175

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

173

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

171

Zgłoszenie pobytu czasowego

168

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

165

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

165

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

164

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

163

Wykaz z dnia 02.11.2016

156

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

156

Wykaz z dnia 23.11.2016

153

Wykaz z dnia 07.12.2016

153

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

152

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

152

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

151

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

150

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

149

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

144

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

142

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

140

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

133

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

130

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

130

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

129

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

127

Procedura

126

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

125

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

125

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

124

Urząd Stanu Cywilnego

122

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

121

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

118

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały ws. programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

114

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2017

114

Kalendarz wyborczy

113

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

110

ePUAP - Katalog spraw

109

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

106

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

102

Kalendarz czynności

100

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

100

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

99

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

98

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

95

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

95

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

93

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

93

Wykaz z dnia 14.03.2017

92

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

90

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

89

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

86

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

85

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

84

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

84

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

83

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

83

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

83

Wykaz z dnia 13.03.2017

82

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

81

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

79

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

71

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

71

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

71

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

70

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

69

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

69

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

68

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

68

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

68

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

67

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

66

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

66

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

65

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

58

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

54

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

52

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

52

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

50

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

38

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

38

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

38

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

38

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

35

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

31

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

30

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

30

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

28

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

24

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

23

Wykaz z dnia 19.04.2017

22

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

19

Wykaz z dnia 20.04.2017

15

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika gminy

7

metadane dokumentu metadane
do góry strony