Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Statystyki Biuletynu

Dokument

Ilość odsłon/pobrań

Zamówienia publiczne - Przetargi

153050

Urząd Miejski

66363

Rada Miejska

61073

Burmistrz

60639

Skrzynka podawcza

60333

Katalog usług - poradniki dla interesantów

32468

Obwieszczenia, zawiadomienia

31968

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

30256

Urząd Miejski w Polanowie

27811

Sołectwa

27695

Nabór na wolne stanowiska

26991

Gospodarka odpadami

26160

Środowisko

26134

Gmina Polanów

25539

Zagospodarowanie przestrzenne

25417

Budżet Gminy

25361

Kierownictwo Urzędu

25069

Organizacje pozarządowe

24132

Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

24025

Godziny pracy

23377

Konta bankowe

23192

Program Rodzina 500 plus

23134

Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna

22945

Regulamin organizacyjny

22910

Dotacje celowe

22751

Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

22152

Statut Gminy Polanów

21588

Uchwały Rady Miejskiej

20005

Oświadczenia majątkowe

14014

Bezdomne zwierzęta

10083

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

9975

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

9805

Konsultacje społeczne

9593

Żydowo

8393

Kościernica

8123

Cetuń

8121

Nacław

8121

Bożenice

8091

Gołogóra

8055

Świerczyna

8043

Jacinki

8036

Chocimino

8033

Krytno

8031

Bukowo

8016

Dadzewo

7998

Domachowo

7997

Garbno

7974

Rosocha

7973

Powidz

7967

Rzeczyca Wielka

7958

Rekowo

7950

Wietrzno

7950

Karsinka

7938

Kępiny

7930

Buszyno

7915

Sowinko

7911

Wielin

7910

Warblewo

7903

Krąg

7899

Wykaz z dnia 08.05.2015

7896

Nowy Żelibórz

7865

Wykaz z dnia 25.03.2015

7859

Wykaz z dnia 28.04.2015

7857

Stary Żelibórz

7848

Wykaz z dnia 25.06.2015

7557

Wykaz z dnia 27.07.2015

7552

Wykaz z dnia 16.07.2015

7531

Wykaz z dnia 18.08.2015

7493

Wykaz z dnia 21.09.2015

7460

Wykaz z dnia 16.10.2015

7454

Wykaz z dnia 16.12.2015

7352

Wykaz z dnia 08.01.2016

7336

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

7271

Wykaz z dnia 29.12.2015

7269

Wykaz z dnia 22.02.2016

7233

Wykaz z dnia 11.04.2016

7094

Wykaz z dnia 26.04.2016

7092

Podatki i opłaty lokalne

5898

Burmistrz Polanowa

5427

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

5379

Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m

5379

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki

5264

Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m

5197

Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych

5135

Uchwały podatkowe

4891

Dzierżawa gruntów

4875

Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów

4874

Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo

4872

Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m

4838

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

4834

Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m

4820

Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów

4801

Wykonanie Budżetu

4779

Referat Finansowo - Budżetowy

4774

Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I

4745

Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059

4677

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4673

Informacje ogólne

4629

Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

4548

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie

4537

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

4448

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

4434

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

4425

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

4394

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4294

Podstawy prawne

4239

Sprawozdawczość

4166

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

4164

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku

4158

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku

4139

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku

4115

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku

4115

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

4105

Wykaz z dnia 10.05.2016

4053

Skład Rady

4052

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

4051

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

4048

Wieloletnia prognoza finansowa

4023

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

3995

Wykaz z dnia 25.05.2016

3990

Wykaz z dnia 15.07.2016

3957

Wykaz z dnia 10.08.2016

3950

Wykaz z dnia 06.07.2016

3948

Materiały planistyczne

3944

Wykaz z dnia 19.09.2016

3922

Informacje ogólne - dane teleadresowe

3920

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej

3917

Opłata targowa

3912

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

3909

Wnioski w sprawie ulg podatkowych

3897

Podmioty odbierające odpady komunalne

3887

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

3882

Wykaz z dnia 12.12.2016

3875

Wykaz z dnia 14.10.2016

3874

Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami

3862

Wykaz z dnia 07.12.2016

3856

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

3849

Wykaz z dnia 23.11.2016

3848

Wykaz z dnia 02.11.2016

3846

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

3846

Wykaz z dnia 14.03.2017

3783

Wykaz z dnia 13.03.2017

3766

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

3713

Wykaz z dnia 20.04.2017

3709

Skarbnik Gminy Polanów

3708

Wykaz z dnia 19.04.2017

3707

Wykaz z dnia 27.04.2017

3706

Wykaz z dnia 10.05.2017

3704

Wykaz z dnia 01.06.2017

3685

Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy

3672

Wykaz z dnia 23.06.2017

3650

Sekretarz Gminy Polanów

3589

Ustalenie MPZP dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

3578

Z-ca Burmistrza Polanowa

3562

Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

3523

Informacje ogólne

3485

Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus

3457

Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Polanowa z dnia 09 czerwca 2015r.

3453

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego

3385

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń

3384

Uchwały związane z zagospodarowaniem przestrzennym

3375

Jednostki organizacyjne Gminy

3324

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

3287

Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Polanów w sprawie programu Rodzina 500 plus

3286

Kadencja 2014-2018

3181

Adres skrytki ePUAP

3131

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

3087

Komisje Rady

3052

Organizacja zgromadzeń

3043

Dyżur Przewodniczącego Rady

2861

Wybory Ławników

2736

Kompetencje Rady Miejskiej

2735

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica

2735

Burmistrza Polanowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „INKA” w Polanowie

2303

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika gminy

2194

Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu

1943

Burmistrza Polanowa ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1943

Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka

1894

Decyzja o warunkach zabudowy

1851

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

1826

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

1809

Burmistrza Polanowa ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

1805

Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych

1804

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

1794

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

1788

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo

1777

Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów

1767

Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie

1746

Budżet Obywatelski

1741

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

1717

Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów

1682

Oficjalne wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1676

Dokumenty do pobrania

1606

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1580

Oficjalne wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Polanów

1563

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów

1550

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów

1527

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

1527

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów

1527

Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów

1523

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

1515

Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

1507

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

1497

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1485

Urząd Stanu Cywilnego

1444

Dokumenty do pobrania

1360

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2017

1346

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały ws. programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

1288

Skargi i wnioski

1107

Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni

1103

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015

976

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

888

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 października 2015

792

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.

782

Oświadczenia majątkowe

749

Referendum Ogólnokrajowe - 6 września 2015

669

Informacja Burmistrza Polanowa w sprawie spisu wyborców oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych

667

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok

666

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

598

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

436

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Polanów

424

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

399

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku

396

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz elektroniczny ePUAP

390

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku

388

Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe

382

Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

364

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010

363

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250)

355

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie

355

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie

352

Obwieszczenie Burmistrza Polanow o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo na terenie części gminy Polanów

336

Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020

333

Uchwały RIO - lata ubiegłe

333

Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024

329

Uchwała nr XI/50/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów

320

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032

319

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

303

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/28/15

293

Uchwała nr V/18/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych

290

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/78/15

286

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/78/15

285

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów w sprawie wyznaczenia przez obszar gminy Polanów przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV Żydowo-Słupsk

283

Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów

283

Uchwała nr XVI/78/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII EKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ–ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE CZĘŚCI GMINY POLANÓW

282

Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

276

Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024

276

Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

273

Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

272

Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024

272

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok

271

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/28/15

262

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/28/15

260

Uchwała nr VIII/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ - ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW

259

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/78/15

258

Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

257

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016

255

Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

255

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów

250

Podręcznik instruktażowy dotyczący Programu Rodzina 500 plus

248

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów

241

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

240

Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

240

Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Polanowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

232

Sygnały alarmowe

227

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku

227

Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

226

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów

224

Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

221

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja

214

Zgłoszenie pobytu stałego

212

Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

212

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku

212

Pierwsza pomoc

210

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.

207

Wzór karty ewakuacji

202

Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie

202

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

197

Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok

197

Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

194

Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów

189

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

183

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

180

Zgłoszenie pobytu czasowego

177

Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

175

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

174

Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

173

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

172

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

170

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”

169

Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

159

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

154

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

152

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

151

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim

144

Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

142

ePUAP - Katalog spraw

142

ePodręcznik - e-usługi publiczne - pomoc

135

Procedura

134

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

126

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

123

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum

119

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok

116

Kalendarz wyborczy

114

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek

112

Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

112

Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

112

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

111

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

109

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

109

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

107

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

104

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku

104

Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

104

Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

102

Kalendarz czynności

101

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

101

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

97

Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

95

Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”

95

Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów

89

Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

87

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

87

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

85

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Miejskim w Polanowie.

84

Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

84

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

84

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

82

Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

80

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

78

Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

75

Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

73

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

72

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

72

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

71

Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

71

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

70

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B

69

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

68

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

68

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

67

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.

66

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

63

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

57

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

57

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

55

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

52

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.

52

Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

51

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

50

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

49

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

47

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

47

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

46

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

46

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

45

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

39

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

38

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

29

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

29

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

28

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

28

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

24

Wykaz z dnia 07.07.2017

24

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

23

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

23

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

21

Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo

21

Wykaz z dnia 04.07.2017

21

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2017

19

Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów

19

Wykaz z dnia 17.07.2017

18

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku

16

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego

16

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

12

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów

12

Przebudowa i remont drogi Polanów-Gilewo-Rosocha-Cetuń

11

Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino

10

Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok

6

Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.

4

metadane dokumentu metadane
do góry strony