Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
 • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Burmistrz Polanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/30 o pow. 0,1054 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa. W/w działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW 26807/9.

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „grunt rolny, projektowane tereny zabudowy z przewagą  funkcji mieszkaniowej, w obrębie działki znajdują się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony W III”  Studium nie stanowi aktu  prawa  miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych  planów miejscowych.

Cena wywoławcza działki wynosi  34.600,00 złotych

Od ceny wylicytowanej  w przetargu  naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości  23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca  2017 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń (Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, t.j. 3.460,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, t.j. do dnia 14.07. 2017 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „ wadium na kupno działki Nr 89/30 obr. nr 4 miasta Polanowa”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygrała przetarg.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium
 • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości  i nr NIP lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie
 • w przypadku podmiotów gospodarczych, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu oraz zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu
 • w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.  

                                                                                                                                                                   
                                                                         Burmistrz Polanowa

                                                                           /-/ Grzegorz Lipski

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony